Γενικές Πληροφορίες για ΑΜΕΑ

Το Γραφείο Διασύνδεσης προβλέπει την υλοποίηση σειράς ενεργειών με σκοπό την υποστήριξη των Α.με.Α που φοιτούν στο Αλεξάνδρειο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης.

Πιο συγκεκριμένα παρέχει:

  • Δημιουργία και ετήσιος εμπλουτισμό Μητρώου φοιτητών με αναπηρίες που φοιτούν στα 18 Τμήματα του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. θεσσαλονίκης.

Η καταγραφή γίνεται με την αρχή του ακαδημαϊκού έτους. Με τον τρόπο αυτό το Γραφείο Διασύνδεσης θα γνωρίζει τα στοιχεία των φοιτητών με αναπηρίες, τα οποία, με σωστή χρήση και επεξεργασία, θα χρησιμεύσουν στη βελτίωση των συνθηκών φοίτησης τους και μετέπειτα απασχόλησης τους.

  • Ενημέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας για τη δράση στήριξης των φοιτητών Α.με.Α.

Προβλέπεται σειρά ενεργειών για την ενημέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας σχετικά με την υλοποίηση της εν λόγω δράσης.

  • Ατομική Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Μέσω της ατομικής συμβουλευτικής οι φοιτητές/ απόφοιτοι θα έχουν την δυνατότητα να εντοπίσουν δυνατά σημεία και επαγγελματικές δεξιότητες, να θέσουν προσωπικούς επαγγελματικούς στόχους καθώς και να σχεδιάσουν και να θέσουν σε εφαρμογή ένα πλάνο αναζήτησης εργασίας προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες του κάθε ατόμου

  • Ενημέρωση για εξειδικευμένα θέματα που αφορούν σε μέλη Ευάλωτων Κοινωνικά Ομάδων (επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης μέσω ΟΑΕΔ, προγράμματα επιδότησης για επιχειρήσεις, προγράμματα κατάρτισης, επιδόματα/υποτροφίες)
Από εδώ μπορείτε να προμηθευτείτε έναν Οδηγό Συλλόγων Α.με.Α
  • Συνεργασία με το Γραφείο Στήριξης Α.με.Α. Α.Τ.Ε.Ι.-Θ.
poster_amea.PSYCHOLOGIKI_SYMB poster_amea