Κώδικας Δεοντολογίας

Όπως εγκρίθηκε από το Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. (πράξη 4ης / 16/02/2011 – Θέμα 6ο)

ΑΡΘΡΟ 1

Η υπηρεσία του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης με την επωνυμία “ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ” έχει ως αποκλειστικό προορισμό – στόχο τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την παραγωγική διαδικασία. Στα πλαίσια αυτά μεσολαβεί μεταξύ των φοιτητών και αποφοίτων των Τεχνολογικών Ιδρυμάτων και των εργοδοτικών οργανώσεων και εργοδοτών που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του, με σκοπό την κάλυψη υπαρχουσών θέσεων εργασίας. Στόχος επίσης του Γραφείου είναι η πληροφόρηση σχετικά με την δυνατότητα διενέργειας μεταπτυχιακών σπουδών ή χορήγησης υποτροφιών, την προαγωγή των συνεργασιών της εκπαιδευτικής κοινότητας για τη διάχυση τεχνογνωσίας, την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών κάθε φύσεως και γενικά κάθε υπηρεσίας που προάγει την επικοινωνία και προσέγγιση του Ιδρύματος και του κοινωνικού συνόλου με ειδικά καταρτισμένο Επιστημονικό Προσωπικό.

ΑΡΘΡΟ 2

Το Γραφείο Διασύνδεσης ενεργεί πάντα με διαφάνεια, αντικειμενικότητα και υπευθυνότητα, λειτουργεί αξιοκρατικά παρέχοντας ίσες ευκαιρίες σε όλους χωρίς διακρίσεις φύλου, εθνικότητας, χρώματος, θρησκείας, πολιτικών πεποιθήσεων, ειδικών αναγκών ή άλλων διαφοροποιήσεων.

Επιδεικνύει ιδιαίτερη φροντίδα στην εξυπηρέτηση φοιτητών-φοιτητριών με ειδικές ανάγκες και τέλος είναι ευαίσθητο τόσο στις ανάγκες της κοινωνίας, όσο και στα προβλήματα που απασχολούν τους νέους ανθρώπους.

ΑΡΘΡΟ 3

Το Γραφείο Διασύνδεσης υποχρεούται να τηρεί αυστηρά το απόρρητο των πληροφοριών που αφορούν στα ατομικά στοιχεία φοιτητών – φοιτητριών όπως και την ασφάλεια των αρχείων τα οποία αφορούν τους χρήστες του. Η δημοσιοποίηση ή παροχή προς τρίτους ατομικών στοιχείων φοιτητή-φοιτήτριας, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεσή τους, συνιστά σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα.

ΑΡΘΡΟ 4

Το Γραφείο Διασύνδεσης αποβλέπει στην ισότιμη και εποικοδομητική συνεργασία με ομοταγή γραφεία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ – Τ.Ε.Ι. του εσωτερικού και του εξωτερικού απ’ ευθείας ή μέσω των υφισταμένων Δομών Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ).

ΑΡΘΡΟ 5

Το Γραφείο Διασύνδεσης μπορεί να πραγματοποιεί μελέτες σχετικές με την επιστημονική ή επαγγελματική αποκατάσταση των πτυχιούχων των διαφόρων Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Τα δεδομένα τέτοιων μελετών, τα οποία θα δημοσιοποιούνται, οφείλουν να είναι αντικειμενικά, απαλλαγμένα από προσωπικές απόψεις και διαθέσιμα προς αξιοποίηση από τα ενδιαφερόμενα Τμήματα.

ΑΡΘΡΟ 6

Η διοίκηση του Γραφείου Διασύνδεσης πραγματοποιείται υπό του Επιστημονικού Υπεύθυνου και ελέγχεται διοικητικά / οικονομικά από το Συμβούλιο Τ.Ε.Ι. / Ειδ. Λογαριασμό.

Το προσωπικό του Γραφείου Διασύνδεσης είναι εξειδικευμένο και ευθύνεται απολύτως για την παροχή σε όλους ανεξαιρέτως τους χρήστες του, υπηρεσιών, οι οποίες είναι στο μέτρο του εφικτού πλήρεις, σύγχρονες και παρέχονται ανεξάρτητα των προσωπικών του πεποιθήσεων.

Το προσωπικό του Γραφείου Διασύνδεσης οφείλει να επιδεικνύει την αρμόζουσα συμπεριφορά προς τους χρήστες του και αντίστροφα όπως και να αποφεύγει τη δημιουργία ιδιαιτέρων σχέσεων με τους χρήστες των υπηρεσιών του, όταν αυτό είναι δυνατόν να οδηγήσει σε μη αντικειμενική λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 7

Τις υπηρεσίες του Γραφείου Διασύνδεσης χρησιμοποιούν μόνον εκείνοι που το επιθυμούν. Η επιθυμία τους εκφράζεται με σχετική αίτηση, στην οποία δηλώνουν ότι αποδέχονται και τον παρόντα κώδικα.

Η δήλωση όλων των στοιχείων της βάσης δεδομένων δεν είναι υποχρεωτική για το χρήστη, οι συνέπειες όμως της μη δήλωσης στοιχείων βαρύνουν αποκλειστικά εκείνον.

Οι πτυχιούχοι και οι φοιτητές με την εγγραφή τους καθίστανται χρήστες των υπηρεσιών του Γραφείου Διασύνδεσης και των αντίστοιχων της ΔΑΣΤΑ και μπορούν έτσι να εξυπηρετηθούν από όλα τα Γραφεία Διασύνδεσης των Τ.Ε.Ι. της χώρας. Η εγγραφή ανανεώνεται ανά έτος με αίτηση του χρήστη. Μη ανανέωση εγγραφής συνεπάγεται διαγραφή μετά πάροδο έτους από το Γραφείο Διασύνδεσης. Άμεση διαγραφή χρήστη πραγματοποιείται μόνο με αίτηση του.

Το Γραφείο Διασύνδεσης δεν προβαίνει σε αξιολογήσεις πληροφοριών χρηστών οποιασδήποτε φύσεως. Το Γραφείο Διασύνδεσης διαβιβάζει γενικά πίνακες που περιλαμβάνουν όλους τους χρήστες που πληρούν τις τεθείσες προϋποθέσεις, με προτεραιότητα των ανέργων και κατά σειρά εγγραφής τους στη Βάση Δεδομένων.

Ο χρήστης υποχρεούται να ενημερώσει το Γραφείο Διασύνδεσης για τα αποτελέσματα της υπηρεσίας που έλαβε από το Γραφείο Διασύνδεσης σχετικά με το θέμα που τον αφορά.

Τα πεδία των χρησιμοποιουμένων βάσεων δεδομένων διακρίνονται σε απόρρητα και κοινής (τοπικής ή εξ αποστάσεως) πρόσβασης. Τα απόρρητα πεδία διαχειρίζονται από ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό του Γραφείου Διασύνδεσης και μόνον. Ο καθορισμός των πεδίων γίνεται από το Γραφείο Διασύνδεσης.

ΑΡΘΡΟ 8

Ειδικές υποχρεώσεις χρηστών Εργοδοτών

Ο ενδιαφερόμενος εργοδότης είναι υπεύθυνος για την ηθική και σύννομη συμπεριφορά των εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς και για την τήρηση του παρόντος κώδικα καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας πρόσληψης.

Οι υπεύθυνοι πρόσληψης των επιχειρήσεων οφείλουν να σέβονται τις διαδικασίες που ακολουθούν τα Γραφεία Διασύνδεσης και να απέχουν οποιασδήποτε παραπλανητικής ή αόριστης ανακοίνωσης και γενικά αντιδεοντολογικής συμπεριφοράς.

Οι εργοδοτικοί οργανισμοί-εργοδότες δεσμεύονται να μην διατηρούν, ανακοινώνουν και προωθούν περαιτέρω τα στοιχεία και προσωπικά δεδομένα φοιτητών/αποφοίτων που περιήλθαν σε γνώση τους και να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα διασφάλισης της εμπιστευτικότητας αυτών.

Όλες οι διατάξεις του παρόντος ερμηνεύονται βάσει της αρχής της καλής πίστης και του σεβασμού των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Τυχόν αντιδεοντολογικές συμπεριφορές από εργοδότες θα ανακοινώνονται στο σύνολο των Γραφείων Διασύνδεσης των Τ.Ε.Ι. και μπορεί να επιφέρουν την άρνηση συνεργασίας από όλα τα Γραφεία Διασύνδεσης.

ΑΡΘΡΟ 9

Η τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας ελέγχεται πρωτοβαθμίως από τον Πρόεδρο του ΤΕΙ, δευτεροβαθμίως δε από το Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. Ως εισηγητής ενεργεί ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου Διασύνδεσης.

Παραβάσεις άρθρων του παρόντος Κώδικα Δεοντολογίας συνεπάγονται μέχρι και την διακοπή της συμβάσεως του εργαζομένου ή την οριστική διαγραφή του χρήστη από το Γραφείο Διασύνδεσης.

Η καλή λειτουργία του Γραφείου Διασύνδεσης εναπόκειται στην καλοπροαίρετη συνεργασία όλων.