Πληροφορίες για Μεταπτυχιακά

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Μετά τη λήψη του βασικού τους πτυχίου οι περισσότεροι αναρωτιούνται αν είναι κατάλληλα καταρτισμένοι για την εισαγωγή τους στην αγορά εργασίας και εάν μια εξειδίκευση (και ποια) θα τους πρόσφερε μια καλύτερη εξέλιξη.  Βασική γνώση στη διερεύνηση αυτή αποτελεί ότι η παρακολούθηση ενός μεταπτυχιακού προγράμματος απαιτεί έντονο ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο επιστημονικό αντικείμενο ενώ η παρακολούθηση αυτή είναι μια πραγματική επένδυση για το μέλλον.

Ιδιαίτερη σημαντική λοιπόν είναι η διερεύνηση των λόγων για τους οποίους επιθυμεί κάποιος να παρακολουθήσει ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα αλλά και μια διευκρίνιση των στόχων που επιδιώκει κανείς μετά τη λήψη του μεταπτυχιακού του τίτλου. Η αποσαφήνιση αυτών των παραμέτρων είναι ιδιαίτερα σημαντική μια και με τον τρόπο αυτό καταλήγει κανείς πολύ πιο εύκολα στον τίτλο του μεταπτυχιακού προγράμματος που τον ενδιαφέρει, αλλά αποτελεί και καταλληλότερο υποψήφιο  εφόσον τα περισσότερα μεταπτυχιακά προγράμματα στις διαδικασίες της επιλογής έχουν ενσωματώσει την σύνταξη αυτογραφικής έκθεσης όπου οι υποψήφιοι περιγράφουν τους στόχους τους και αυτό αποτελεί αντικείμενο αξιολόγησης.

Το μεταπτυχιακό είναι δίπλωμα ειδίκευσης και σημαίνει ότι σ’ αυτό το αντικείμενο θέλετε να εξειδικευτείτε. Βέβαια υπάρχουν πάρα πολλοί τίτλοι μεταπτυχιακών προγραμμάτων, περισσότεροι στο εξωτερικό όπου και κατέφευγαν στο παρελθόν οι περισσότεροι απόφοιτοι αναζητώντας τη συνέχιση των σπουδών τους, αλλά πλέον και στην Ελλάδα όπου ολοένα και περισσότερα τμήματα Πανεπιστημίων και ΑΤΕΙ διοργανώνουν μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα.

Αυτή η πληθώρα των τίτλων απαιτεί να συλλέξει κανείς όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για να φτάσει στην τελική του επιλογή. Θέματα όπως το αντικείμενο του μεταπτυχιακού, η διάρκεια του, το κόστος του αν υπάρχει, ο τόπος διεξαγωγής του αλλά και οι επαγγελματικές ευκαιρίες που δημιουργεί είναι μερικοί παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Επίσης σημαντικές είναι και οι διαδικασίες επιλογής των υποψήφιων αλλά και οι τρόποι εξέτασης των επάρκειας των γνώσεων για τη λήψη του τίτλου.

Ένα ακόμη σημαντικό θέμα που χρειάζεται να σκεφτεί ο υποψήφιος για μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών ιδιαίτερα του εξωτερικού, είναι ο τύπος του μεταπτυχιακού (MSc, Ma, MBA) και η μέριμνα του να πρόκειται για τίτλο σπουδών που «αναγνωρίζεται» στην χώρα προέλευσης του (συγκεκριμένα στην Ελλάδα από τον ΔΟΑΤΑΠ).

Ο υποψήφιος τέλος, μπορεί να κάνει αίτηση σε παραπάνω από ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, αν και εφόσον επιλεγεί δεν μπορεί να παρακολουθήσει δύο ταυτόχρονα.

Για να αντιμετωπιστεί ο ολοένα και αυξανόμενος αριθμός οι μεταπτυχιακοί τίτλοι προγραμμάτων καταχωρούνται σε μηχανές αναζήτησης και αυτές μπορείτε να συμβουλευτείτε για την αναζήτηση μεταπτυχιακών τίτλων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, όπου συνήθως η αναζήτηση πραγματοποιείται με λέξεις – κλειδιά και γνωστικά αντικείμενα. Οι μηχανές αναζήτησης περιλαμβάνουν το σύνολο των διαθεσίμων μεταπτυχιακών τίτλων.

Δικαιολογητικά που συνήθως απαιτούνται

Συνοδευτικά της αίτησης για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα συνήθως απαιτούνται:

 • αντίγραφο πτυχίου
 • αναλυτική βαθμολογία ή παράρτημα διπλώματος (Diploma Supplement)
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας (συνήθως αγγλικά)
 • Βεβαιώσεις ερευνητικής ή επαγγελματικής εμπειρίας
 • Συστατικές επιστολές
 • Αυτοπεριγραφική έκθεση

Κοινά κριτήρια επιλογής
 • Συνάφεια γνωστικού αντικειμένου πτυχίου
 • Βαθμολογία εξετάσεων (αν υπάρχουν εξετάσεις)
 • Βαθμός πτυχίου
 • Πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας και Η/Υ
 • Συνέντευξη
 • Συστατικές επιλογές
 • Βαθμοί προπτυχιακών μαθημάτων συναφών με το πρόγραμμα των μεταπτυχιακών σπουδών