Πρωτόκολλα Συνεργασίας

Μία από τις δράσεις του Γραφείου Διασύνδεσης του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης είναι η δικτύωση και η συνεργασία με φορείς προώθησης της απασχόλησης  των νέων και της επιχειρηματικότητας.

Δεδομένης της σημερινής κρίσιμης οικονομικής κατάστασης της χώρας μας, θεωρείται απαραίτητη η σύνδεση εκπαίδευσης, κοινωνίας και αγοράς εργασίας για την ουσιαστική καταπολέμηση της ανεργίας.

Στα πλαίσια της ενίσχυσης και βελτίωσης της ήδη υπάρχουσας συνεργασίας του Γραφείου Διασύνδεσης με φορείς προώθησης της απασχόλησης, επιχειρηματικούς φορείς και επιχειρήσεις επιθυμούμε τη σύναψη πρωτοκόλλου συνεργασίας, το οποίο αποτελεί παραδοτέο του έργου, ως «αποδεικτικό» δικτύωσης με τους ανωτέρω.

Υπόδειγμα Πρωτοκόλλου Συνεργασίας

Το Πρωτόκολλο εκδίδεται σε 2 γνήσια αντίγραφα, ένα για την επιχείρηση/υπηρεσία και ένα για το Γραφείο Διασύνδεσης και τις συνεργαζόμενες με αυτό Πράξεις.

Παρακαλούμε, εφόσον συμφωνείτε, υπογράψτε  τα δύο αντίγραφα και παραδώστε τα σε εμάς είτε προσωπικά είτε ταχυδρομικά στην εξής διεύθυνση:

ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης- Γραφείο Διασύνδεσης

(Υπ’οψιν κας. Κατερίνα Σιπητάνου)

Τ.Κ. 57400 Τ.Θ. 141

Σίνδος

Το ένα αντίγραφο θα σας επιστραφεί υπογεγραμμένο.

Ελπίζουμε σε μια γόνιμη και εποικοδομητική συνεργασία.

(Υπευθ.  επικοινωνίας:  Κατερίνα Σιπητάνου, asipitan@admin.teithe.gr)

Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι το πρωτόκολλο αυτό δεν αποτελεί δέσμευση για κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη, απλά στοχεύει στην ομαλή και δημιουργική συνεργασία των δύο φορέων.