Βιογραφικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση – Europass

Ο καθοριστικός ρόλος του βιογραφικού σημειώματος για την προώθηση στην απασχόληση είναι πλέον γνωστός στους υποψήφιους εργαζόμενους. Η σύνταξη του βιογραφικού σημειώματος αποτελεί το πρώτο βήμα σε μια σειρά κινήσεων (πλάνο δράσης) που θα εξασφαλίσουν στον υποψήφιο τη θέση που θα ικανοποιήσει κατά το δυνατόν τις προσδοκίες του για μία πετυχημένη σταδιοδρομία. Η συνέχιση των σπουδών και η οποιαδήποτε κίνηση σε σχέση με εξεύρεση θέσεων απασχόλησης ή αλλαγή θέσης εργασίας προϋποθέτουν επίσης, τη σύνταξη βιογραφικού σημειώματος. Πιο συγκεκριμένα, το βιογραφικό σημείωμα συντάσσεται με στόχο την αντικειμενική και πλήρη πληροφόρηση του αποδέκτη για τα τυπικά προσόντα και τη δράση του υποψήφιου μέχρι τη χρονική στιγμή της σύνταξης. Η εγκυρότητα και η πληρότητα των πληροφοριών, όπως επίσης η δομή και η εμφάνιση του εγγράφου που συντάσσει ο υποψήφιος θα κερδίσουν τις πρώτες εντυπώσεις και θα εξασφαλίσουν την ευκαιρία για μία προσωπική συνάντηση με τον εργοδότη. Αντίθετα, η φτωχή ή η άνιση ανάπτυξη των θεματικών ενοτήτων του, η προσπάθεια για συναισθηματική επιρροή και εντυπωσιασμό, η κακή διάταξη των πληροφοριών στη σελίδα θα καταστήσουν ένα βιογραφικό σημείωμα εμπόδιο στην διεκδίκηση του επιθυμητού στόχου.

Είναι, επομένως, φανερό πως η σύνταξη και αργότερα ο εμπλουτισμός του βιογραφικού μας σημειώματος είναι μία σοβαρή και σύνθετη διαδικασία. Απαιτεί από τον υποψήφιο την ικανότητα κατανόησης της θέσης του εργοδότη και των απαιτήσεων που θα είχε από την έγγραφη παρουσίαση ενός υποψηφίου για τη θέση που επιθυμεί να καλύψει. Ταυτόχρονα, απαιτεί την προσαρμογή στα δεδομένα της αγοράς και στον τρόπο με τον οποίο αυτή λειτουργεί.

Ωστόσο, οι συνθήκες της αγοράς και των εργασιακών σχέσεων, όπως επίσης και άλλοι παράγοντες, όπως η εργατική νομοθεσία και η οικονομία διαφέρουν σημαντικά από κράτος σε κράτος. Για το λόγο αυτό, οι υποψήφιοι που αναζητούν πρότυπα βιογραφικών σημειωμάτων γρήγορα ανακαλύπτουν πως διαφορετικά υποδείγματα προβάλλουν διαφορετικά μοντέλα σύνταξης, ή τονίζουν διαφορετικά στοιχεία. Η αλήθεια είναι πως τα διαφορετικά πρότυπα που κυκλοφορούν τόσο σε έντυπη, όσο και σε ηλεκτρονική μορφή προέρχονται από διαφορετικές «σχολές» σύνταξης βιογραφικών σημειωμάτων με κυρίαρχες τη δυτικοευρωπαϊκή ή αγγλοσαξονική και την αμερικάνικη σχολή. Αλλά και όσον αφορά την Ευρώπη, δε θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για ένα κοινό πρότυπο βιογραφικού σημειώματος.

Με τα νέα δεδομένα που παρουσιάζει το εργασιακό τοπίο στην προοπτική μιας ενοποιημένης αγοράς εργασίας στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και με τη λογική της πλήρους αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού και τη διευκόλυνση της διακίνησης σπουδαστών και εργαζομένων στην Ευρωπαϊκής Ένωση. ΄Ετσι, η Ευρωπαϊκη Επιτροπή μέσω των επιτρόπων της Άννας Διαμαντοπούλου και Βίβιαν Ρέντινγκ κατέθεσαν σύσταση προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Βαρκελώνης βάσει της οποίας υιοθετείται σε εθελοντική καταρχήν βάση από τις χώρες μέλη και τους Ευρωπαίους πολίτες ένα ενιαίο υπόδειγμα βιογραφικού σημειώματος, εύκολου στη χρήση με δεδομένη σειρά παρουσίασης θεματικών ενοτήτων. Η σειρά αυτή αφορά τα προσωπικά στοιχεία, την εργασιακή εμπειρία, την εκπαίδευση και επιμόρφωση του ενδιαφερόμενου, καθώς και τα υπόλοιπα προσόντα και τις δεξιότητές του.

Το κοινό αυτό υπόδειγμα βιογραφικού σημειώματος (curriculum vitae ή CV) δημιουργήθηκε με τη συμμετοχή των χωρών μελών και υπάρχει σε δύο μορφές, έντυπη και ηλεκτρονική. Για όσους ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ενιαίο ευρωπαϊκό υπόδειγμα μπορούν να αποταθούν στις παρακάτω ιστοσελίδες.

www.europa.eu.int/comm/education

www.eurpa.eu.int/comm/gds/employment_social/az_en.htmeurescv-search.com/

www.trainingvillage/transparensy/Cvsamples

Κλείνοντας, θα πρέπει να παρατηρήσουμε την ιδιαίτερη βαρύτητα που αποδίδεται στο υπόδειγμα αυτό στις ατομικές δεξιότητες και ικανότητες του υποψηφίου, στοιχεία, ο εντοπισμός των οποίων προκαλούσε πάντα δυσκολίες στον Έλληνα σπουδαστή και απόφοιτο, ιδιαίτερα όταν αυτός δεν παρουσιάζει σημαντική επαγγελματική εμπειρία. Η δυσκολία αυτή είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ελλιπή καθοδήγηση που λαμβάνει σε επίπεδο συμβουλευτικής σταδιοδρομίας ένας ενδιαφερόμενος, αφού το πρώτο βήμα μίας τέτοιας προσπάθειας προϋποθέτει ασκήσεις αυτογνωσίας, δηλαδή τον εντοπισμό των ενδιαφερόντων, ικανοτήτων, δεξιοτήτων και επαγγελματικών αξιών του ενδιαφερόμενου. Με άλλα λόγια η καθιέρωση ενός κοινού βιογραφικού σημειώματος στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθιστά πλέον αναγκαία την αναβάθμιση του ρόλου του Συμβούλου Σταδιοδρομίας και τη διαρκή και πάγια συμβολή του στην ανάπτυξη της σταδιοδρομίας του ενδιαφερόμενου.

Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος Ευρωπαϊκής Ένωσης